top of page

1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirme

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2. Kanunla ilgili bazı terimler, tanımlar

Kişisel veri: Bu kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmaktadır.

 

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

 

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) olarak kısaltılabilmektedir.

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

3. Kişisel verilerin işlenmesi

“Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” şeklinde ifade edilmektedir.

 

Açık Rıza: kanunun ilgili maddesinde “Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı” şeklinde tanımlanmıştır. Veri Sorumlusu olarak kanun kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla sizleri bilgilendirmek, aydınlatmak istiyoruz.

 

Aydınlatma Metninin Amacı ve kurumumuzun Veri Sorumlusu Konumu: MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞ muhataplarına ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK) 10. maddesinden aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları muhataplarımıza ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız. MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞ Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleyecektir.

4. İlgili kişilere ait kişisel verilerin işlenme amacı ve aktarımı

Kurumumuz tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır: Toplumumuza tarım konusunda faydalı bilgiler vermek, çiftçilerimizi ve üreticilerimizi bilgilendirmek, tarım, orman konusunda haber, basın bülteni, rapor yayınlamak için amaçla ve iş ile kısıtlı olmak üzere bazı aşağıdaki gibi bazı kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

 • Çiftçilerimiz, üreticilerimiz, gıda güvenliği için tüketicilerimizin sorunlarınız çözebilmek, bilgi verebilmek, taleplerini yerine getirebilmek,

 • TİMER tarafında ALO 180 çiftçi destekleri, üretici destekleri gibi tarladan sofraya kadar T.C. Tarım ve Orman Bakanlığını ilgilendiren tüm süreçler hakkında bilgi verebilmek,

 • Çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve tarım ve ormanla ilgilenen ilgili kişiler ile iletişime geçebilmek,

 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

 • Tarım TV ve sosyal medya hesaplarında tarım ve orman konularında toplumu aydınlatıcı, bilgilendirici veya haber niteliği taşıyan fotoğraf, video görüntüsü v eses kayıtlarını yayımlamak,

 • Kurumuzu ziyarete gelenlerin kimliğini doğrulamak veya ziyaret edeceği kişilere yönlendirebilmek ve ilgili kişilere yardımcı olabilmek,

 • Kütüphane hizmetlerimizden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlarımızın veya ilgili kişilerin kütüphaneden istifade etmelerini sağlamak,

 • Kurumumuz adına iş yapan iş ortakları, tedarikçilerimizin iş yapabilmelerini sağlamak,

 • Tarım ve orman konularında toplumu bilgilendirici mahiyette haberlerin ulusal ve yerel televizyon, kanallarında yayımlanmasını sağlamak,

 • İş amaçlı elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden gerekli hallerde kimlik bilgilerini teyit etmek, İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

 • Tarım ve orman konularında tüm ilgili kişi muhataplarımıza daha iyi bir eğitim ve yayın imkanı sunarak bilginin yayılımına katkı sağlamak,

 • Tarım ve orman konularında ilgiyi artıracak, üretici ve çiftçilerimizi ve konu ile ilgilenen vatandaşlarımızı daha iyi tanıyabilmek ve tarım ve orman konularında çeşitli araştırma, analiz, raporlarda bazı verileri kullanabilmek,

 • Tarım ve orman konularında çeşitli rapor, analiz ve araştırmalara dayanak sağlamak veya bir konuda bilgi elde etmek için anket düzenlemek,

 • Kırsalda kadın ve aile konularında çalışma yapabilmek,

 • Kurumumuz adına çifçi ve üreticilerimize veterinerlik hizmeti verebilmek,

 • El sanatları ve zanaatçılarla ilgili eğitimleri koordine edebilmek,

 • Bakanlığımızın bünyesinde veya birimlerinde kullanılacak çeşitli tanıtım ve tasarım çalışmalarını gerçekleştirebilmek,

 • Çeşitli tarımsal yayınları gerçekleştirebilmek,

 • Sosyal tesislerimize giriş ve çıkışları kontrollü bir şekilde sağlayabilmek,

 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız ile iş ve faaliyetlerin yerine getirilebilmesini sağlamak,

 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,

 • İş başvurularınızı değerlendirebilmek,

 • İşbirliği, ortak iş yapma, tedarik ve taşeronluk iş ve işlemleri sırasında kullanmak,

 • Sözleşmelerle ilgili yükümlülükleri yerine getirebilmek,

 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

 • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.

 • İlgili kişilerin kişisel verileri yasal yükümlülüklerimiz gereği mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılabilmektedir.

 • Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Kurumumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulayarak bilgi güvenliği, veri güvenliği konusunda yasal şartları da karşılayacak şekilde çalışmalar yürütülmektedir,

 • Kişisel verileriniz, iş amacıyla kısıtlı olmak üzere faaliyetlerimizi yürütebilmek, size daha kaliteli hizmet sağlayabilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla kişisel veri aktarımı ve veri paylaşımı yapılabilmektedir.

 

5. Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri

 

Kişisel verileriniz www.bagsempozyum.org üzerinden işlem yapan ziyaretçilerimizin verdikleri veriler mevzuat hükümleri uyarınca, otomatik, yarı otomatik, elektronik ve fiziki ortamlarda toplanarak MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ tarafından işlenmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6.maddelerinde ve bu Aydınlatma Yükümlülüğü ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

6. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz

 

Veri sorumlusu;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

 • Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.

 • Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

 • Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

 • İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

bottom of page